Kategorier
Uncategorized

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Wermdö Taekwondo Förening (802463-7053) kallas till årsmöte söndagen 27 mars 2022 kl. 14.00 i Budosalen, Ekvallens idrottshall.

Anmälan m.m.

Medlemmar som önskar delta på årsmötet ska anmäla sitt deltagande senast fredagen den 25 mars 2022. En medlem som inte är personligen närvarande på årsmötet får utöva sin rätt på årsmötet genom ett ombud med skriftligen av medlemmen undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombud får endast företräda en medlem.

Medlemmen ombeds anmäla sitt deltagande senast den 25 mars via e-post till holm.helene@gmail.com Vid anmälan skall uppges namn och telefonnummer.

Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år;
b) föreningens övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Övrig information

Årsredovisningar och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga i budosalen senast en vecka innan årsmötet och skickas per e-post till medlem som begär det och som uppger sin e-postadress.

——————————————————————————————–

Värmdö den 20 februari 2022

Styrelsen